Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Strona główna

 
 

W dniu 31.12.2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG zakończył swoją działalność z uwagi na decyzję Ministerstwa Rozwoju o umieszczeniu punktu w strukturach administracji centralnej.

Aktualny Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON:
Ministerstwo Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
osoba kontaktowa: Ewa Kosiorek
ewa.kosiorek@mir.gov.pl 
tel.: 22 273 76 74 
faks: 22 273 89 11

 

 

Modele i narzędzia analizy terytorialnej

undefined

"Modele i narzędzia analizy terytorialnej" autorstwa Agnieszki Olechnickiej, Katarzyny Wojnar, Doroty Celińskiej-Janowicz i Jakuba Roka.
 
Współcześnie planowanie rozwoju w coraz większym stopniu powinno opierać się na wynikach badań naukowych. Dotyczy to w szczególności strategicznych decyzji politycznych i interwencji publicznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, program ESPON, obok prowadzenia badań stosowanych i aplikacyjnych, rozwija europejską ogólnodostępną bazę wiedzy terytorialnej. Obejmuje ona m.in. dane, wskaźniki i indeksy terytorialne, a także narzędzia umożliwiające budowanie systemu monitoringu terytorialnego. Niniejsza publikacja jest próbą autorskiego podsumowania dotychczasowych prac prowadzonych w ramach programu ESPON w zakresie modeli i narzędzi przydatnych w analizie terytorialnej. Publikacja ma charakter popularyzatorski, a jej celem jest przybliżenie wybranych modeli i narzędzi analizy terytorialnej ESPON w sposób przystępny, zrozumiały i gotowy do wykorzystania przez polskich praktyków. Każdy z rozdziałów prezentuje jedno z opracowanych lub usprawnionych w ramach programu ESPON 2013 narzędzi i modeli, ilustrując je przykładami konkretnego wykorzystania wraz z interpretacją. Należy podkreślić, że publikacja nie ma charakteru kompendium i tym samym nie wyczerpuje tematyki, a prezentowane narzędzia i metody stanowią jedynie część dostępnych narzędzi i modeli analizy terytorialnej. Elementem wspólnym dla wszystkich prezentowanych metod i narzędzi jest ich przydatność w kształtowaniu polityk o wymiarze terytorialnym, które muszą uwzględniać specyficzne uwarunkowania wynikające z aspektów przestrzennych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na narzędzia i przykłady, które odnoszą się do analizy polskich regionów.
 
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu narzędziu lub modelowi. Publikację opracowano na podstawie raportów końcowych, naukowych, aneksów, jak również opisów studiów przypadku projektów programu ESPON (GEOSPECS, INTERCO, TeMo, TerrEvi, TIPTAP, ATLAS 2014, ATLAS 2020).

Projekt ESPON on the Road

Projekt ESPON on the Road to ostatni a jednocześnie największy pod względem liczby partnerów projekt programu ESPON 2013. Ponieważ jest to projekt priorytetu 4 partnerami są w nim krajowe punkty kontaktowe programu ESPON 2013 z 19 państw Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wyników badań projektów programu ESPON 2013 przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych jak i bardziej innowacyjnych metod i narzędzi. Najważniejsze z nich to wydarzenia (warsztaty, spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje), skierowane nie tylko do tradycyjnych, ale i nowych grup interesariuszy. W ramach projektu planowana jest również intensywna komunikacja z odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak FacebookTwitter czy You Tube. 

 
 
 

Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON

Oddajemy w Państwa ręce publikację, prezentującą wyniki programu badawczego ESPON 2013. Jej autorzy podsumowują dotychczasowe badania ESPON i przedstawiają krytyczne analizy dotyczące miejsca Polski w Europie. Tym samym formułują rekomendacje dla praktyków i instytucji wdrażających polityki rozwoju.

Krajowi eksperci zaangażowani w projekty badawcze ESPON dokonali selekcji oraz ocenili najważniejsze w kontekście rozwoju Polski wyniki badań programu. Poszczególne rozdziały publikacji odnoszą się bezpośrednio do wyzwań rozwojowych zdefiniowanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Autorzy interpretują wyniki badań ogólnoeuropejskich w kontekście krajowym, a każdy z rozdziałów może zostać wykorzystany jako inspiracja przy pracach nad ewaluacją nowych dziewięciu zintegrowanych strategii rozwojowych, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i regionalnych strategii rozwoju.


 
 
 
 
ATLAS ESPON - terytorialny wymiar strategii Europa 2020

ESPON opublikował atlas analizujący terytorialny wymiar strategii Europa 2020 ilustrujący, za strategią, regionalny i miejski wymiar inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju.
ATLAS dostarcza wyniki badań, w tym mapy ilustrujące główne tendencje, możliwości i wyzwania stojące przed regionami i miastami oraz pozwala decydentom na porównanie i ocenę ich terytoriów w odniesieniu do celów zawartych w strategii.
Decydenci w reprezentujący różne poziomy administracji terytorialnej mogą korzystać z Atlasu w procesie identyfikacji działań terytorialnych oraz w przygotowaniu strategii rozwoju regionalnego.

Atlas pokazuje wyraźnie, że paneuropejska perspektywa na strategię Europa 2020 jest słuszna i pozwala na identyfikację:
(1) które typy regionów mają jakie możliwości w zakresie wykorzystania ich potencjałów terytorialnych na rzecz inteligentnego , zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu rozwoju w Europie
(2) które typy regionów mogą być biegunami wzrostu w różnych skalach terytorialnych.

Wyniki badań zawarte w Atlasie umożliwiają decydentom pogłębione monitorowanie i sterowanie realizacją strategii w ich obszarze. Strategia Europa 2020 jest ambitna. Niektóre regiony już są lub wkrótce będą w stanie spełnić cele strategii Europa 2020. Zauważalny jest podział między obszar Centralno-Północny i resztę Europy w stosunku do wskaźników strategii Europa 2020. Regiony w Estonii, na Łotwie , Litwie, Polsce , Czechach , Słowenii , Słowacji , na Cyprze i Malcie wykazują obiecujące postępy w kierunku osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Dla regionów Portugalii , Hiszpanii , południowych Włoch , Rumunii, Bułgarii i Grecji realizacja celów strategii Europa 2020 stanowić będzie duże wyzwanie.