Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Konsultacje społeczne ESPON 2020

05.03.2014
Rozpoczęły się konsultacje  kolejnej edycji programu badawczego ESPON na lata 2014-2020 i toczą się aktualnie we wszystkich krajach członkowskich i partnerskich UE. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy ESPON 2020. Konsultacje prowadzone są w języku angielskim przez Instytucję Zarządzającą Programu (Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury Wielkiego Księstwa Luksemburga) i potrwają do 2 kwietnia 2014 r.

Projekt Programu jest efektem współpracy państw członkowskich UE, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w ramach prac międzynarodowej grupy roboczej. Wyniki konsultacji będą pomocne przy formułowaniu jego ostatecznego kształtu przed złożeniem projektu do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia.

ESPON 2020 będzie kontynuował swoją misję Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego dostarczając porównywalną i rzetelną wiedzę na poziomie wspólnotowym, krajowym oraz regionalnym na temat trendów w rozwoju terytorialnym Europy, regionów, miast i innego typu obszarów.

W ESPON 2020 proponuje się m.in. utworzenie nowej  struktury administracyjnej ESPON EUWT, która usprawni wdrażanie Programu poprzez ułatwienie procesu wyłaniania wykonawców na realizację badań w ramach obserwatorium i ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 41.300.000 euro oraz przez uczestniczące państwa członkowskie i partnerskie. Przewiduje się, że łączny budżet na lata 2014-2020 wyniesie nieco powyżej 50 mln euro.

Z uwagi na międzynarodowy charakter konsultacji oraz że językiem obowiązującym w Programie jest język angielski, prosimy o wypełnianie kwestionariusza, w formie aplikacji dostępnej na stronie Programu w tym języku. Uwagi można zgłaszać do 2 kwietnia 2014 r. W celu przygotowania odpowiedzi na pytania kwestionariusza ze strony Instytucji Zarządzającej Programem można pobrać kwestionariusz w wersji PDF oraz projekt Programu. Odpowiedzi mogą być składane wyłącznie w trybie on-line i w języku angielskim. 

W najbliższym czasie na stronie MIiR zostanie umieszczona również polska wersja językowa Programu wraz z kwestionariuszem (o charakterze wyłącznie pomocniczym), która może pomóc zainteresowanym w przygotowaniu odpowiedzi do składania drogą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem kwestionariusza, prosimy o kontakt z Jednostką Koordynującą Program ESPON: info@espon.eu, wpisując w temacie "public consultation". 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach Programu ESPON 2020.